Case Report


Relapsing immunoglobulin G4-related sclerosing cholangitis during maintenance treatment with low-dose steroids: a case report

Menghua Zhu, Hongyu Li, Wei Zhou, Wei Wang, Yue Yin, Shixue Xu, Kai Yu, Xingshun Qi

Download Citation